Vedtekter for Drøbak Båtforening

                      

Vedtekter for Drøbak Båtforening.

(Revidert og vedtatt i Generalforsamling 02.02.2018)

 

1. Navn

Foreningens navn er ”Drøbak Båtforening” med initialer D.B..

 

2. Formål

Drøbak Båtforening er en ideell (”ikke-kommersiell”) organisasjon som har som mål å ivareta medlemmenes interesser, - og derigjennom legge forholdene til rette for et godt maritimt og sosialt miljø som kan skape engasjement for/fra flest mulig medlemmer i samsvar med foreningens vedtekter og instrukser.

 

3. Hvem kan være medlemmer

Alle interesserte med positivt syn på båtliv og havnemiljø i videste forstand kan bli medlemmer i Drøbak Båtforening.

Medlemmer plikter å yte sitt beste til foreningens velferd og anseelse. 

Medlemmer som ved sin adferd vekker anstøt eller ved manglende lojalitet bevisst skader foreningens omdømme, kan tildeles advarsel av styret eller ekskluderes.

Eksklusjonen kan innankes på første generalforsamling.

 

4. Drøbak Båtforenings forpliktelser

Drøbak Båtforening er både teknisk og økonomisk ansvarlig for drift, orden og vedlikehold av Drøbak båthavn og Kommunebrygga.

Drøbak Båtforening har som hovedoppgave å drifte foreningen i samsvar med: 

 1. Inngått leieavtale for Drøbak båthavn og Kommunebrygga med tilhørende arealer i henhold til kontrakt og kart.
 2. Inngått leieavtale for Kroketønna 4 (Drøbak Båtforenings Maritime Samlinger (DBMS), inkludert lager og verktøyrom).
 3. Videreføre oppgaver på Bergholmen som er igangsatt ihht opprinnelig avtale med Forsvaret,

- en avtale som revideres og videreføres i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd i forståelse med grunneier. 

 

5. Medlemmenes forpliktelser

Drøbak båthavn er å betrakte som en dugnadshavn der medlemmene i tillegg til avkrevd leiepris derfor må forvente å utøve en rimelig grad av dugnad, vakthold, vedlikehold og annen nødvendig fellesinnsats slik at båthavna med sine installasjoner fremstår i forskriftsmessig stand, - attraktiv for så vel publikum som medlemmer. 

Det er et mål å opprettholde moderate leiepriser, men en konsekvens av å ikke utføre vedtektsfestede dugnader eller vakthold vil kunne medføre høyere leiepris for båtplass for den som uten godkjent eller akseptabel fraværsgrunn uteblir fra innkalte dugnader/vaktoppgaver.

 

6. Ledelse

Drøbak Båtforenings høyeste myndighet er Generalforsamlingen.

Generalforsamling skal avholdes hvert år, - senest innen utgangen av mars, - men fortrinnsvis så nær første fredag i februar som det er praktisk mulig.

Generalforsamlingen skal som et minimum inneholde følgende elementer:

 1. Innkalling (skal minst innholde styrets beretning og skal være utsendt fra styret senest 14 dager før generalforsamlingen)
 2. Beretninger
 3. Revidert regnskap
 4. Innkomne forslag (skal være styret skriftlig i hende senest 1 uke før generalforsamlingen)
 5. Det skal velges styre (8 medl.), revisorer (2 medl.) og valgkomite (6 medl.).

Generalforsamlingen skal velge styre som skal bestå av 8 medlemmer:

 1. Formann velges for 1 år,
 2. Nestformann velges for 1 år,
 3. Kasserer velges for 2 år,
 4. Sekretær velges for 2 år,
 5. Styremedlem velges for 2 år,
 6. Styremedlem velges for 2 år,
 7. Styremedlem velges for 2 år,
 8. Styremedlem velges for 2 år. 

Styremedlemmer velges år for år i samsvar med følgende retningslinjer: 

Det ene året:                                                    Det påfølgende året:

 1. Formann på valg for 1 år, 1. Formann                   på valg for 1 år,
 2. Nestformann på valg for 1 år, 2. Nestformann             på valg for 1 år,
 3. Kasserer på valg for 2 år, 4. Sekretær                  på valg for 2 år,
 4. Styremedlem på valg for 2 år, 7. Styremedlem             på valg for 2 år,
 5. Styremedlem på valg for 2 år, 8. Styremedlem             på valg for 2 år.

 

2 revisorer velges for 2 år om gangen således at kun 1 revisor er på valg hvert år. 

Valgkomiteen innstiller medlemmer til styreverv og revisorverv.

Valgkomite velges for 1 år om gangen i henhold generalforsamlingens forslag og valg. 

Ethvert medlem plikter å motta valg.

Medlemmer kan unnslå seg for gjenvalg i like lang tid som man har hatt styreverv eller vært valgt revisor. 

Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingent og eventuelle gebyrer som påløper dersom medlemmer unnlater å oppfylle vedtektsfestede forpliktelser. 

Generalforsamlingen fastsetter, - og eventuelt endrer vedtekter med simpelt stemmeflertall.

Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Betalt medlemskontingent gir stemmerett.

Hvert medlem kan kun representere èn skriftlig fullmakt.

 

7. Ekstraordinær generalforsamling og medlemsmøter

Medlemsmøter og ekstraordinær generalforsamling sammenkalles så ofte styret finner det nødvendig eller når minst 1/5 part av medlemmene forlanger det. 

Innkallingen skjer med minst en ukes varsel, hvorav samtidig oppgis de saker som skal behandles. 

Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig etter samme retningslinjer som ordinær generalforsamling.

 

8. Styret

Styret har den administrative myndighet, - berammer møter, - og fremlegger årsberetning og revidert regnskap. 

Styremøter innkalles av formannen og det føres protokoll over vedtak som fattes av styret. 

Styret er beslutningsdyktig når styremøtet er forhåndsinnkalt, - og formannen eller nestformannen, samt minst 2 styremedlemmer er til stede. 

Styret har plikt og fullmakt til å forvalte over foreningens eiendommer og eiendeler, innbefattet innleiet eiendom og lokaler.

Styret iverksetter prosjekter på så vel medlemmenes som eget initiativ og ivaretar økonomistyringen av disse med mindre generalforsamlingen har protokollert andre løsninger. 

Styret fastsetter leiepris for båtplasser basert på leieforholdenes samlede driftsutgifter, samt behovet for å avsette midler til fonds, reserver og uforutsette utgifter.

Styret fastsetter pris på strømleie basert på strømordningens samlede driftsutgifter

(strøm-, installasjons- og vedlikeholdsomkostninger). 

Styret skal vise et uhildet skjønn som ivaretar den totale medlemsmassens interesser og behov i forhold til foreningens vedtekter, instrukser og aktiviteter.

Styret skal legge opp til at foreningsdriften foregår i lovlige og sømmelige former der godt kameratskap, naboskap og gjensidig tilsyn med medlemmers båter i båthavnene skal vektlegges. 

Styret skal lage instrukser for vakthold, fortøyningsregler, retningslinjer for strømutleie og generelle adferdsregler for opphold til lands og til vanns i Drøbak båthavn og på Kommunebrygga.

 

9. Nøkkelpersonell og øvrige tillitsmenn:

Styret innsetter båthavnsjef som har overordnet ansvar for disponering av samtlige båtplasser i samsvar med vedtatte retningslinjer for plasstildeling.

Styret innsetter driftssjefer i Drøbak båthavn og på Kommunebrygga.

Styret innsetter kvalifiserte kranførere, vaktsjefer, bestyrer i Kroketønna, medlemmer til arrangementer, samt andre tillitsmenn som til enhver tid vil være hensiktsmessige for forsvarlig helårs drift av båthavn med installasjoner i henhold til generalforsamlingens vedtak.

 

10. Båtplasser

Drøbak båthavn har ca 175 båtplasser i varierende størrelser.

I prinsippet er fordelingen anslagsvis slik:         

50 plasser x 13-18 fot,

50 plasser x 19-23 fot,

50 plasser x 24-28 fot

25 plasser x 29-35 fot

Det er et mål å opprettholde dagens varierte størrelse på båtplassene slik at ingen båtplasser skal utgå, eller at mindre båtplasser forsøkes slått i sammen til større båtplasser.

 

11. Tildeling av båtplass og forlengelse av leieforholdet:

Alle betalende medlemmer kan bli tilbudt båtplass i Drøbak båthavn såfremt ledige plasser finnes.

Hovedregelen er at opparbeidet ansiennitet skal legges til grunn ved fast tildeling. 

Nye og gamle medlemmer som har opparbeidet ansiennitet på Frogn kommunes ventelister skal i en nødvendig overgangsperiode kunne ”ta med seg” denne ansienniteten til den respektive båtforening.

Politi og brannvesen skal anvises høvelig plass dersom disse utrykningsbåter ønskes lagt i Drøbak båthavn. 

Drøbak Båtforening skal selv disponere et mindre antall båtplasser (2-4) som skal være prioritert tillitsmenn som er nødvendige for å opprettholde en lovlig og ansvarsfull driftsmodell (havnebetjent, kranfører, gjestehavnsansvarlig, teknisk personell og lignende) med mindre disse medlemmer allerede disponerer fast plass i Båthavna. 

Medlemmer som har fiske eller salg av sjømat fra båt som erverv er prioritert ved tildeling av plass på fiskerbrygga. 

Ingen kan ”arve” båthavnas båtplasser, men båtplass vil efter søknad og totalvurdering kunne overføres til nærmeste familiemedlem dersom dette er naturlig og rimelig i forhold til familiens bruk av båt og båtplass.

Det forutsettes at vanlige forpliktelser ivaretas og videreføres ved overførsler (medlemskap, vakthold, dugnadsplikt og fellesoppgaver som følger av vedtak fattet i generalforsamling). 

Ved dødsfall vil båtplassen om ønskelig bli overført til gjenlevende ektefelle. 

Båtplasser tildeles for 1 år om gangen. 

Av hensyn til lange ventelister og lang ventetid på båtplass kan båteiere ikke forvente å få fornyet tildeling av båtplass dersom båten i praksis ikke er i bruk eller får regelmessig tilsyn. 

Oppfylte forpliktelser gir rett til fornyelse av båtplass. 

Generalforsamlingen er ankeinstans i saker som vedrører tildeling av ”faste plasser”.

 

12. Innskudd

Det betales ikke innskudd eller depositum i Drøbak båthavn. 

Dokumentert tidligere betalt innskudd til Frogn kommune blir refundert av Frogn kommune ved oppsigelse av båtplass i Drøbak båthavn.

 

13. Båthavnsjef

Det velges 1 båthavnsjef som har ansvar for både Drøbak båthavn og Kommunebrygga.

Båthavnsjefen skal anvise båtplasser i forhold til båtstørrelse og god utnyttelse av havnene. 

Båteier skal benytte den båtplass som blir anvist av båthavnsjefen. 

Det skal tas hensyn til at båtene bør ”stå” best mulig til hverandre, - lengde, høyde, tyngde og krengningsvillighet må stemme mest mulig overens slik at båtene fører seg noenlunde likt i bølgegang fra forbipasserende båter, - og som vindfang i vind fra varierende retninger.

Båtene må ikke legges slik at de er til sjenanse for andre båters ut- og innseiling.

Ytterste båter på bryggene må eksempelvis ikke legges eller bevege seg så mye på utsiden av trebryggene at det generer ut- og innseiling for båtene på innsiden av T-bryggene. 

Båtene må ikke skape, eller forplante trengsel slik at ”siste båt inn” må presse seg inn.

Plassbytte eller kjøp av større båt må ikke finne sted før tillatelse til dette foreligger fra båthavnsjefen. 

Båthavnsjefen disponerer midlertidige eller kortvarige ledige båtplasser til gjesteplasser eller til utleie blant medlemmene. 

Båthavnsjefen disponerer og foretar utleie av båtplasser som blir ledige som følge av at båter går i vinteropplag. 

Dersom båteier selger sin båt i leieperioden uten at denne erstattes med annen båt, eller av en annen akseptabel årsak ikke kan benytte båtplass over en avtalt periode, vil denne båtplassen være tilgjengelige for utleie.  

Ved midlertidige eller kortvarige leieforhold skal det ikke bare tas hensyn til ansiennitet, men også sosiale forhold kan vektlegges. 

Innsats i havnemiljøet og spesielle behov kan i tillegg gis en skjønnsmessig vurdering i forhold til leietidens varighet.

 

14. Driftssjef:

Det velges driftssjef for henholdsvis Drøbak båthavn og for Kommunebrygga.

Driftssjefene er delegert ansvaret for å utarbeide gode tekniske løsninger for båthavnas og båtforeningens installasjoner og utstyr. 

Det legges vekt på at HMS (helse- miljø- og sikkerhet) skal ha høy prioritet og at dette viktige området blir tilført nødvendige ressurser og oppmerksomhet. 

Brygger og installasjoner skal være vedlikeholdt på forskriftsmessig vis.

Båthavnene skal fremstå ryddige og representative med benker som settes ut til offentlig benyttelse.

 

15. Drøbak Båtforenings Maritime Samlinger i Kroketønna 4

I henhold til leieavtale skal utstillingslokalene i Kroketønna benyttes til

”å utvikle en kystkulturell samling av maritime gjenstander med hovedtyngde i særegne, gamle båtmotorer”.

 

Det er etablert møterom, verksted og lagerrom i Kroketønna. 

Kroketønna har egen bestyrer som har tilsynsmyndighet og vedlikeholdsansvar i henhold til styrevedtak og instruks.

 

16. Skvulpen:

Skvulpen innholder møterom/vaktrom, arkiv, rom for kompressorer og bakrom.

Skvulpen kan brukes av medlemmene til foreningsvirksomhet og ”støyfrie” sammenkomster av sosial art.

 

17: Gjesteplasser

I Drøbak båthavn er det avsatt et visst antall faste oppmerkede gjesteplasser.

Disse dekker på langt nær behovet for gjesteplasser og medlemmer som disponerer båtplass i Drøbak båthavn må akseptere at båtplassen benyttes som gjesteplass når båtplassen ikke er i bruk (i ferietid, week-ender, i vinteropplag, i båtpussen, osv.)

Det er utarbeidet instruks for gjennomføring av vakthold.

 

18. Vakthold, - vertskap gjestebåter

Medlemmer som er tildelt båtplass (”fast” eller midlertidig) for året, er generelt pliktig til å gå minimum èn havnevakt i løpet av sesongen mai – september.

Dersom båteier er forhindret fra å gå den oppsatte vakten plikter han selv å bytte sin vakt eller skaffe stedfortreder.

Fungerende vaktmannskaper plikter å følge ”instruks for vakthold i Drøbak båthavn”,

(- sist revidert 01.01.2005.)

Det vil kunne være enkelttilfeller der medlemmer i kraft av ”alder og helse” vil bli gitt adgang til annen velkommen form for dugnadsinnsats for havnemiljøet.

 

19. Landstrøm

Medlemmer som har strømkabel som er av godkjent type beregnet for utendørs bruk kan kjøpe strøm i vinterhalvåret og i sommerhalvåret.

Landstrømkabler skal sikres på en slik måte at de ikke hindre fri ferdsel på bryggene og heller ikke kan falle i vannet.

Landstrømkabler vil omgående vil bli frakoblet dersom landtilkobling/kabler/anlegg om bord har slike feil slik at hovedsikring / jordfeilbryter for andre deler av aktuell brygges strømanlegg slår ut.

Det er utarbeidet egne regler for bruk av strøm om bord i båtene, begrensning i uttak, frakobling av landstrømkabel ved økonomisk mislighold, osv..

Båteier plikter å følge den sist reviderte ”instruks for uttak av strøm i Drøbak båthavn”.

 

20. Oppløsning

Beslutning om foreningens oppløsning kan fattes med 2/3 stemmeflertall av foreningens samtlige medlemmer.

Blir foreningen oppløst, treffes med alminnelig stemmeflertall bestemmelse om anvendelse av foreningens midler og eiendeler etter at det er tatt hensyn til eventuelle forpliktelser som følger av gjeldende leie- og driftsavtaler.

Slik anvendelse er begrenset til en annen ikke-økonomisk (ideell) forening eller stiftelse, som fremmer båt og friluftsliv i Oslofjorden.